LAHTI-VESIVEHMAAN LENTOPAIKAN TOIMINTAOHJEET

(tekstitäsmennyksiä 12.3.2020)


Lahti-Vesivehmaa on valvomaton lentopaikka ja sen pitäjänä toimii Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö. Yhteystiedot ja nämä toimintaohjeet löytyvät lentokenttäsäätiön verkkosivuilta www.lahtivesivehmaa.fi. Näillä toimintaohjeilla ei anneta mitään ohjeistusta lentotoiminnalle, joka toimii viranomaisen jo antamien säädösten perusteella ja ilma-aluksen päällikön vastuulla. Toimintaohjeita voi lentopaikan päällikkö tarvittaessa muuttaa ja päivittää.

Näissä toimintaohjeissa vältetään myös sellaisten ohjeiden ja säädösten toistamista, mitkä ovat helposti luettavissa toisaalla. Mahdollisuuksien mukaan niihin viitataan ja annetaan linkki.

Nämä ohjeet koskevat normaalia toimintatilannetta. Hätä- ja poikkeustilanteissa toimitaan tarvittaessa erillis- ja tilapäisohjeiden mukaisesti. Poikkeustilanteita voi olla mm. muu toiminta ja tapahtumat lentokenttäalueella, ilmailukilpailut ja – näytökset sekä kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvät toimintarajaukset ja – ohjeet.

Lahti-Vesivehmaan lentopaikka on valvomaton lentopaikka. Määrittelyn mukaisesti ilmailuviranomainen ei valvo lentopaikan lentotoimintaa. Lentopaikan päällikkö (lentopaikan pitäjän edustaja) valvoo toimintaa pistokoeluontoisesti tai erikoistilanteissa resurssien puitteissa. Jokainen yksittäinen ilma-aluksen päällikkö, lentokentällä toimija, toimintaorganisaatio ja toimintamuoto ovat siis itse velvollisia toimimaan ohjeistuksen mukaisesti sekä järjestämään toimintansa valvonnan ja tarvittaessa koordinoinnin muun toiminnan kanssa. Lentopaikan pitäjä puuttuu asiaan vain havaitessaan toiminnassa turvallisuuspuutteita, mikäli annettuja ohjeistuksia tai AIP ja Lentopaikat.fi – tietoja on muutettava pysyvästi, tai on annettava toimintaa koskeva NOTAM -tiedote.

Lentokentällä on Sisäministeriön asetuksella 1348/2015 liikkumis- ja oleskelurajoitus 30.11.2015 alkaen. Kiellon rikkomisesta voidaan määrätä Poliisilain 9. luvun 8.§ mukainen sakkorangaistus. Kielto ei koske ilmailutoimintaa ja siihen liittyvää liikkumista, luvan saaneita, lentokentän ylläpitoa tai viranomaisia. Sisäministeriön tiedote.


1. ILMAILUTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ

- Ilmailulaki 2864/2014

- Lentosäännöt OPS M1-1 sekä yhteiseurooppalaiset lentosäännöt EU-asetus 923/2012 SERA-säännöt

Yhteiseurooppalaisissa lentosäännöissä (SERA) erityisesti seuraavat kohdat ovat lentopaikalla toimimisen kannalta tärkeitä:

SERA.2010 Vastuut

a) Ilma-aluksen päällikön vastuu

b) Lennon valmistelu

SERA.3101 Ilma-aluksen huolimaton tai vastuuton käyttö

SERA.3205 Läheisyys

SERA.3210 Etuoikeus (väistämissäännöt)

SERA.3225 Toimiminnen lentopaikalla tai sen läheisyydessä


- Lentopaikkojen käyttäminen lentotoimintaan OPS M1-6 (säädös uusiutuu v. 2020 koskien jatkossa vain mahdollisia mittarilähestymismenetelmiä)

- Lentopaikan ylläpitämistä ohjaa ilmailumääräys AGA M1-1 Lentokoneille tarkoitettujen maa-alueilla sijaitsevien valvomattomien lentopaikkojen rakentaminen, pitäminen, palvelut ja varustus

Määritelmä: Kenttäalue (Movement area): Lentopaikan osa, joka on tarkoitettu ilma-alusten lentoonlähtöön, laskuun ja rullaukseen ja johon sisältyy liikennealue ja asemataso(t). Ilmailumääräys AGA M1-1 antaa lisää määritelmiä mm. lentopaikan osista.


2. MUU LENTOTOIMINTAA JA ILMA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖÄ SITOVA OHJEISTUS (Finavia)

- Finavian VFR-Suomi/Finland sivuston ylläpito on päättynyt 7.2.2014. Tiedot korvaa Suomen Ilmailuliiton ylläpitämä sivusto www.lentopaikat.fi

- Laskukierros kiitotielle 25 on muutettu oikeanpuoleiseksi. Tarkoituksena on vähentää melukuormaa Vesivehmaan kylän päällä. Oikeanpuoleiseen laskukierrokseen voidaan siirtyä 11.4.2016 alkaen. Siirtymävaiheessa kehoitetaan erityiseen tarkkaavaisuuteen mahdollisen vastakkaisen liikenteen vuoksi. Oikeanpuoleinen laskukierros on tarkoitettu koskemaan kaikkia ilma-aluksia.

- Bulletin: FINLAND FIR (VFR) EFAA-EFLP


3. MUU TUKI-INFORMAATIO (lentokentän verkkosivut)

- http://www.lahtivesivehmaa.fi/5


4. YMPÄRISTÖLUPA

Lentopaikalla on voimassaoleva ympäristölupa. Lentopaikan toimijoiden on tunnettava sen keskeiset lupamääräykset:

- Moottoroiduilla ilma-aluksilla suoritettavat nousut ja laskut lentokentällä ovat sallittuja ma-pe klo 7.00–22.00 sekä la-su 8.00–21.00 (kellonajat tässä ovat Suomen aikoina). Näiden aikojen ulkopuolella lentotoimintaa on ympäristösyistä rajoitettu ja niihin vaaditaan lentopaikan pitäjän antama ennakkolupa (PPR).

Ennakkoluvan saa lentopaikan päälliköltä. Lupa on poikkeus, joka annetaan ainoastaan välttämättömiin yksittäisiin lentoihin, kuten koulutusohjelmien mukaisiin koululentoihin sekä matkalennoille lähtöihin ja saapumisiin.

On huomioitava, että lupamääräys ei koske ainoastaan talviaikaa, vaan on voimassa myös valoisana kesäaikana.

- Kaikki ilma-alusten tankkaukset on suoritettava sitä varten hyväksytyllä tankkausalueella (kartalla kohta 9.)

- Haitallisten aineiden päästäminen maaperään on kielletty, sillä alue on pohjavesialuetta. Tämä koskee mm. öljyjä, liuottimia ja pesuaineita. Kaikki ko. aineita käyttävät ovat vastuussa näiden aineiden huolellisesta talteenotosta ja pois viennistä mahdollisimman nopeasti. Aineiden varastointi on sallittu ainoastaan lyhytaikaisesti sisätiloissa, tarkoitukseen soveltuvissa, suljetuissa astioissa.

Mikäli haitallisia aineita pääsee vahingossa maaperään pieniäkään määriä, on siitä ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle.

Alueelle ei myöskään saa jättää käytöstä poistettuja ajoneuvojen tai lentokoneiden renkaita.

- Rakennusten jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty.

- Toiminnasta ei saa aiheutua lentokentän tai ympäristön alueiden roskaantumista.

- Lupamuutos 2012: Lentokenttäalueella on lentopaikan pitäjän luvalla mahdollisuus suorittaa pienimuotoista ajoneuvojen testaus- ja ajoharjoittelutoimintaa (ei kuitenkaan kilpailuja eikä moottoriurheiluun liittyviä yleisötilaisuuksia). Nämä voivat rajoittaa ilmailutoimintaa ja niitä on lentopaikan pitäjän toimesta valvottava, joten kyseisen toiminnan suorittamisesta peritään pääsääntöisesti korvaus.

Kaikki lentokenttään tukeutuva toiminta on ympäristöluvan lupamääräysten piirissä. Lentopaikan pitäjällä on oikeus tarvittaessa periä lentokentän toimijoilta korvauksia myös ympäristön hoitoon liittyvien kustannusten peittämiseksi.

4.B SUOSITUKSET LENTOMELUN VÄHENTÄMISEKSI (lisäys toimintaohjeisiin 1.10.2017 alkaen)

Vesivehmaalla toimivien ilma-alusten päälliköitä kehoitetaan yleisesti aiheuttamasta moottorimelua ja ottamaan huomioon mahdollinen häiriö loma- ja vakituiselle asutukselle. Vakiokierrospotkurilla varustettujen lentokoneiden suorittamissa laskukierroksissa suositellaan potkurikulmien pienentämistä vasta sitten kun se on välttämätöntä, lentoturvallisuus huomioiden.

Kiitotien 25 laskukierros on oikeanpuoleinen 11.4.2016 alkaen. Tarkoituksena on vähentää vasemmanpuoleisesta laskukierroksesta johtuvaa lentomelua Vesivehmaan kylän päällä.

Laskuvarjohyppylentäjien tulee välttää jatkuvasti samoja nousukuvioita jotta melkuormaa ei aiheutettaisi aina samoissa kohdissa. Pienikin moottorin kierrosten vähentäminen jatkuvan nousun aikana hillitsee moottori- ja potkuriääntä.

Moottoroitua varjoliitoa paikallislentoina matalalla on vältettävä asutuksen päällä. Muistutetaan, että myös moottoroituja varjoliitimiä koskevat minimilentokorkeudet.

Taitolentoharjoittelu ja taitolennon valmennusleirit: Taitolentoharjoittelua kehotetaan välttämään iltaisin klo 20 jälkeen. Kesällä 22.6.-31.7. välisenä aikana taitolentoa on vältettävä pe-su klo 18 jälkeen.

Lentokilpailuihin ja tapahtumiin vaaditaan lentopaikan pitäjän lupa, jossa voidaan asettaa ehtoja kilpailujen järjestäjälle kuten ennakkotiedottaminen median kautta, mahdollisten ympäristön muiden tapahtuminen huomioimisen sekä kilpailun päivittäisten aloitus- ja lopettamisaikatauluista sopimisen. Kilpailujen ja tapahtumien järjestämisoikeudesta voi lentopaikan pitäjä periä maksun.


5. LIIKKUMINEN LENTOKENTTÄALUEELLA JA SEN YMPÄRISTÖSSÄ

Määritelmä: Kenttäalue (Movement area): Lentopaikan osa, joka on tarkoitettu ilma-alusten lentoonlähtöön, laskuun ja rullaukseen ja johon sisältyy liikennealue ja asemataso(t).

Liikuttaessa ajoneuvoilla kenttäalueella, siirtymäväylillä, rullaus- ja pelastusteillä ja sekä koko lentokentän lähiympäristössä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Lentokenttäalue ei ole tieliikennelain tarkoittamaa tiealuetta eikä liikennettä ole järjestetty yleisen tieliikenteen normein. Alueella liikkuu moottoriajoneuvojen lisäksi mm. jalankulkijoita, rullaavia tai muuten liikuteltavia lentokoneita sekä työkoneita. Erityisesti lasten valvonta on huoltajien vastuulla.

Ajonopeudet on pidettävä sellaisina, että ajoneuvo voidaan välittömästi pysäyttää kaikissa tilanteissa. Suositus on, että ajonopeus on enintään 30 km/h.

Huomioi edelläolevasta tekstistä (johdanto-osa) lentokenttäalueella voimassaoleva (30.11.2015 lähtien) liikkumis- ja oleskelurajoitus (sisäministeriön asetus 1348/2015) poislukien lentotoiminta, lentokentän ylläpito, erillisluvan saaneet sekä viranomaiset. Rajoitusalue on merkitty ao. tiedotustauluin.

Lisäksi tärkeimmille kohdille on myös asetettu ajokielto-liikennemerkit. Niiden ohittaminen tarkoittaa siirtymistä lentopaikan pitäjän tarkoittamalle lentokenttäalueelle tai asematasolle (movement area). Asikkalan kunta on vahvistanut näiden liikennemerkkien voimassaolon.

Tarpeeton ajoneuvoilla-ajo on kielletty lentoturvallisuussyistä sekä estämään kenttäalueen pinnan (esim. talvella aurattu pinta tai kelirikkoaika) rikkoutumista tai esim. irtokivien siirtymistä kestopäällysteisille osille, kiitotievalojen suojaamiseksi sekä ympäristöluvan lupamääräysten ehtojen valvomiseksi.

Luvaton ajo kenttäalueella ja kaikki ilkivalta ilmoitetaan poliisille.

Mahdollisuuksien mukaan ajoneuvoliikenne on rajattava lentokentän reuna-alueen teille. Ajoneuvojen pysäköinti on suoritettava kenttäalueen ulkopuolelle ja myös siten, ettei se haittaa muuta liikennettä eikä lentokoneiden rullaamista tai siirtelyä.


6. ILMA-ALUSTEN PITKÄAIKAISPYSÄKÖINTI

Moottoroidut lentokoneet pysäköidään asematasolle ja/tai kenttäalueen ulkopuolelle.

Asematason paikoista suurin osa on varattu keväästä 2016 alkaen maksullisiksi, lentokone- ja omistajakohtaisiksi paikoiksi lentokaudeksi kerrallaan (huhti-lokakuu).

Häiritsevästi pysäköidyt ilma-alukset voidaan siirtää. Häiritsevää pysäköintiä on mm. kiitoalueelle tai välittömästi sen reunaan pysäköinti sekä hallien edustojen, tankkausalueen ja rullausteiden tukkiminen sekä varattujen pysäköintiruutujen luvaton käyttäminen. Myös lentokentän hoidon, kunnossapidon tai lentokentällä järjestettävien tapahtumien esteenä olevat ilma-alukset voidaan lentopaikan pitäjän toimesta siirtää.


7. TALVIKUNNOSSAPITO

Kenttäalueen (ml. asemataso) talvikunnossapidosta ilmoitetaan NOTAMilla. Jokaisen lentokenttää käyttävän ilma-aluksen päällikön on ennen lentoa varmistuttava, että tarvittavat kenttäalueen osat ovat lentokelpoisia. Kaikissa sääolosuhteissa ei voida tätä taata, vaikka jatkuvaan talvikunnossapitoon kiitotie 07/25:n ja sen rullaustien osalta pyritäänkin.

Lentopaikan pitäjä ei vastaa lentohallien, muiden rakennusten tai niiden liittymäteiden talviaurauksesta, vaan näiden rakennusten omistajat/haltijat sopivat ja kustantavat sen itse tarpeensa mukaan.


8. LENTOPAIKAN LIITTYMÄTIE

Lentopaikan liittymätie (nimi: Lentotie) on yksityistie, jota hoidetaan syksystä 2015 alkaen tiekunnan toimesta. Lentopaikan pitäjä Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö on yksi tiekunnan osakkaista.

Tiekunta ei voi vastata tien kunnossapidosta aikajaksolla 24/7, vaan tie voi esimerkiksi voimakkaiden lumisateiden, jäisen tienpinnan ja kesäaikana irtosoran tai muun liukkauden vuoksi olla ajokelvoton tai vaarallinen. Ajaminen tiellä tapahtuu aina omalla vastuulla.


9. LENTOPAIKAN PITÄJÄN PERIMÄT MAKSUT

Lentopaikan toimijoilta peritään hinnaston mukaisia maksuja. Kertaluonteisista maksuista sovitaan erikseen.


10. TAPAHTUMAT

Tapahtumiksi luetaan kaikki kenttäalueella tapahtuvat järjestetyt erillistilaisuudet, jotka määrällisesti, kestoltaan ja/tai toiminnallisesti olennaisesti poikkeavat ns. normaalitoiminnasta. Koskee ilmailua sekä muuta alueella mahdollisesti järjestävää toimintaa. Tällaisten tapahtumien järjestämiseen on ensin saatava lentopaikan päällikön lupa jonka lisäksi laaditaan sopimus (tai annetaan vastaava info) järjestelyiden yksityiskohdista ja vastuista. Lentopaikan päällikön antama lupa/lausunto ei poista mahdollisesti lisäksi tarvittavaa muuta sopimusta lentopaikan ylläpitäjän kanssa eikä lupa- tai ilmoitustarvetta esim. viranomaisille tai maa-alueen omistajille. Tapahtuman vastuujärjestäjän edellytetään noudattavan lentokentän ympäristöluvan lupamääräyksiä.

Suunnitelluista tapahtumista tulee ilmoittaa lentopaikan päällikölle vuositasolla 1.2. mennessä. Tapahtumista peritään vuodesta 2017 alkaen hinnaston mukainen tapahtumamaksu. Kentän muuta toimintaa rajoittavista tai kokonaan sulkevista tapahtumista tehdään järjestäjän kanssa erillinen sopimus.


11. ERI ILMAILUN TOIMINTAMUOTOJEN KESKINÄINEN YHTEISTYÖ JA MAHDOLLINEN TOIMINNAN RAJOITTAMINEN

Eri ilmailun toimintamuotojen (lentokoneet, ultrakevyet, moottoripurjelento, purjelento, liitimet, laskuvarjotoiminta, nousuvarjot ja lennokit) on tarvittaessa oma-aloitteisesti keskinäisesti koordinoitava toimintansa siten, että lentoturvallisuus ei vaarannu. Tällä tarkoitetaan turvallisuusriskejä, joita voi aiheutua yhtäaikaisesta erittäin vilkkaasta toiminnasta, sääolosuhteista (mm. tuulen suunta ja voimakkuus), sekä lentokentän rajoituksista (mm. NOTAM-rajoitukset, lentokentän muut tapahtumat, kelirikko tai esim. talvikunnossapidon aiheuttamat rajoitukset).

Yleisenä periaatteena on, että päiväkohtaisesti myöhemmin toiminnan aloittavan ilmailutoimintamuodon on sovittava aikaisemmin aloittaneen toimintamuodon kanssa toiminnan järjestelyistä tai toimintavuoroista, mikäli se on tarpeen.

Mikäli lentokentän lähi-ilmatila tai liikennealue on ylikuormitettu tai toiminta voi aiheuttaa vaaratilanteita, on myös lentopaikan pitäjällä/päälliköllä oikeus kieltää tai rajoittaa eri ilmailumuotojen toimintaa, mikäli se on välttämätöntä. Rajoittaminen aloitetaan järjestyksessä kevyimmistä ilmailumuodoista raskaampiin. Rajoitukset voivat olla lyhytaikaisia tai määräaikaisia. Tällaisia rajoituksia kuitenkin vältetään, sillä Lahti-Vesivehmaan lentopaikka on tarkoitettu kaikille nykyisille ilmailumuodoille.


12. YÖLENTOIMINTA

Suoritetaan ympäristöluvan aikarajauksien puitteissa (kts kohta 4). Vaikka v. 2020 uusittava määräys OPS M1-6 ei enää edellytä yölentovarmistajaa, vaaditaan Lahti-Vesivehmaan lentopaikalla toistaiseksi sellaisen maahenkilön läsnäoloa, joka voi antaa radiolla tietoja ilmassa oleville lentokoneille sekä käyttää kiitotievaloja. Tähän annetaan erillinen ohjeistus ja nimetään nämä maahenkilöt erikseen.


13. NOUSUVARJOT

Nousuvarjotoiminta on keskitettävä jatkuvasta ilmailukäytöstä käytöstä poistetulle kiitotielle 12/30, ellei nimenomaan muusta ole sovittu. Toistaiseksi nousuvarjotoiminnalta (sen vähäisyydestä johtuen) ei vaadita omaa toimintaohjeistusta.


14 A. LENNOKKITOIMINTA

Lennokkien lennätys on suoritettava lennokkien lennätyspaikalta (opaskartta, kohta 18). Talvikaudella lennokkeja voi lennättää myös lentohallin 3:n (opaskartta, kohta 20) kohdalta, lentokentän reunasta. Pienitehoisia sähkölennokkeja voi talvikunnossapitokautena lennättää myös lentokentän asematasolta (opaskartan kohta 4), mikäli asematasolla ei ole pysäköitynä lentokoneita.

Lennokkien lennätyspaikalle siirtyminen tapahtuu kentän liittymätietä (opaskartta, kohta 1) pitkin ja lentohallin 3 kohdalta suoraan lennokkien lennätyspaikalle (opaskartta, kohta 20). Kiitotien 18/36 ylittäminen ajoneuvolla on kielletty.

Lennokkikilpailuista ja – tapahtumista on ilmoitettava etukäteen lentopaikan pitäjälle.

Lennokkien lennättämisessä on huomioitava laskuvarjohyppytoiminta, jonka laskeutumisalue (opaskartta, kohta 19) on lennätyspaikan läheisyydessä. Lennokkeja ei saa myöskään lennättää käytössä olevien kiitoteiden yläpuolella ja muutenkin lennätysalue on pidettävä mahdollisimman suppeana erityisesti vilkkaan lento- ja laskuvarjohyppytoiminnan aikana.

Lennokkitoiminnasta on julkaistu Ilmailumääräys OPS M1-32 (voimaan 1.1.2017). Lahti-Vesivehmaan lentopaikalla on lennokkien lennättäminen em. lennätyspaikalla sallittua alle 150 metrin korkeudessa määräyksen OPS M1-32 kohdan 5.7. mukaisesti.

Mikäli liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt lennokkitoiminnalle poikkeuksia OPS M1-32 kohdan 6 perusteella koskien Lahti-Vesivehmaan lentopaikkaa (esim. lennätyskorkeuden ylittäminen yli 150 m), on ennen tällaisen poikkeavan toiminnan aloittamista sovittava siitä lentopaikan pitäjän/päällikön kanssa. Liikenteen turvallisuusvirasto ei lupia myöntäessään voi tuntea lentopaikan aktiivista tilannetta aiottuna lennätysajankohtana.

Jos Liikenteen turvallisuusviranomaiselta aiotaan hakea miehittämätöntä ilma-alusta varten ilmatilavarausta ja lennätystoiminnan on tarkoitus tukeutua Lahti-Vesivehmaan lentokenttään, on asiasta otettava yhteys ennen ilmatilavarauksen hakemista lentopaikan ylläpitäjään. Näin voidaan ajoissa varmistua ajankohdan sopivuudesta sekä toiminnan turvallisista järjestelyistä. Tällainen lennätystoiminta on maksullista.

Lahti-Vesivehmaan lentopaikka ei ole määräyksen OPS M1-32 tarkoittamassa erikseen määritellyissä, ilmatiedotusjärjestelmässä julkaistussa lennokkien lennätyspaikkojen luettelossa (esim. maininnat OPS M1-31, kohdat 3.11 d) sekä 5.7)

Lennokkitoimintaohjeita lennättäjille tästä linkistä. Lisäohjeita myös Suomen Ilmailuliiton sivustolta.


14 B DRONETOIMINTA

Mikäli lennätetään harrastustoimintana alle 2,5 kg painoista dronea, sen tulee tapahtua lennokinlennätyspaikalta samalla tavalla kuin edellä (14 A) on lennokkien harrastuslennättäminenkin ohjeistettu.

Mikäli lentopaikkaa ja sen lähi-ilmatilaa halutaan käyttää dronetoimintaan muualta kuin lennokkien lennätyspaikalta ja/tai se on ammattimaista, tarvitset siihen lentopaikan pitäjän (lentopaikan päällikön) suostumuksen. Ennen kuin tiedustelet lupaa lennätystoimintaan, huomioi seuraavat seikat:

- Onko sinulla lennätyksen aikana henkilöä käytettävissä tähystäjäksi?

- Onko sinulla tai tähystäjällä käytettävissä ilmailuradio ja sen käyttämiseen tarvittava ilmailuradiopuhelimen kelpuutus?

- Mikäli olet hakenut ja saanut Traficomilta toimintaasi varten ilmatilavarauksen, huomioi, että se ei koske lentopaikan käyttämistä

- Sinulta peritään toiminnastasi maksu ajankäytön ja valvontatarpeen perusteella. Pitkäaikaisesta käytöstä laaditaan kirjallinen sopimus.

- Tutustu aihetta koskevaan ilmailumääräykseen Traficomin sivustolta.


15. LIIDINTOIMINTA

Liidintoiminnalla on oma Lahti-Vesivehmaata koskeva toimintaohjeistus, joita kyseinen toiminta on velvoitettu noudattamaan.

Liidintoimintaorganisaatioita toimii Lahti-Vesivehmaalla vain yksi: Ultra-Team Kevytilmailu Lahti ry, jonka alaisuudessa kaiken muun (myös vierailevan) liidintoiminnan on tapahduttava. Yksityishenkilöiden suorittama liidintoiminta on kielletty.

Liidintoiminnan on käytettävä liitimien hinaukseen kiitoalueiden reuna-alueita, kiitotieltä hinaaminen on kielletty lukuun ottamatta muusta ilmailukäytöstä poistettua kiitotietä 12/30.

Luvan poikkeuksiin näistä ohjeista voi antaa lentopaikan päällikkö.


16. LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA

Laskuvarjohyppytoiminnalla on oma Lahti-Vesivehmaata koskevat toimintaohjeistus, jota kyseinen toiminta on velvoitettu noudattamaan.

Laskuvarjotoimintaorganisaatioita toimii Lahti-Vesivehmaalla vain yksi: Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, jonka alaisuudessa kaiken muun (myös vierailevan) hyppytoiminnan tulee tapahtua. Yksityishenkilöiden suorittama laskuvarjohyppytoiminta on kielletty.

Laskuvarjohyppääjien laskeutumisalueena on opaskarttaan katkoviivalla merkitty alue (opaskartta, kohta 19). Tarkoituksellinen laskeutuminen laskuvarjolla muualle kenttäalueella on kielletty lukuunottamatta organisoidusti Canopy Piloting hyppyihin tarkoitettua vesiallasta lentokentän keskialueella. Muun ilmailutoiminnan on kuitenkin otettava huomioon, että laskuvarjohyppääjiä voi hyppytoiminnan luonteesta johtuen laskeutua muuallekin kenttäalueelle tai sen ulkopuolelle.

Luvan poikkeuksiin näistä ohjeista voi antaa lentopaikan päällikkö.


17. PURJELENTOTOIMINTA

Purjelentokoneet on sijoitettava maassa ollessaan riittävän kauas kiito- ja rullausteistä. Niiden pysäköinti kiitotien päihin on kielletty. Lentoonlähtöä varten purjelentokone voidaan siirtää kiitotien päähän, mutta valmius lentoonlähtöön on oltava tarvittaessa ripeästi (asianmukaisesta lennonvalmistelusta kuitenkaan tinkimättä). Laskeutuvan lentokoneen eteen purjelentokonetta ei saa siirtää.

Purjelentokoneiden siirrot maassa on suoritettava muuta liikennettä häiritsemättä ja laskeutuneet purjelentokoneet siirrettävä mahdollisimman nopeasti pois liikennealueelta.

Purjelentokilpailuja tms. varten järjestelyt voivat olla toisenlaisia. Niistä voidaan ilmoittaa lentopaikat.fi -sivustolla tai mikäli ne rajoittavat lentopaikan toimintaa, niistä ilmoitetaan NOTAM-tiedotteella. Mikäli muuta toimintaa ei ole purjelentokilpailujen takia rajoitettu, vastaa maajärjestelyistä, turvallisuudesta ja tiedottamisesta purjelentokilpailujen järjestäjä ja/tai kilpailuihin liittyvän lentotoiminnan osalta ilma-alusten päälliköt toiminnasta ja tilanteesta riippuen.