LAHTI-VESIVEHMAAN LENTOPAIKAN TOIMINTAOHJEET

(tekstitäsmennyksiä 25.4.2024)


Lahti-Vesivehmaa on valvomaton lentopaikka ja sen pitäjänä toimii Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö. Yhteystiedot ja nämä toimintaohjeet löytyvät lentokenttäsäätiön verkkosivuilta www.lahtivesivehmaa.fi. Näillä toimintaohjeilla ei anneta mitään ohjeistusta lentotoiminnalle, joka toimii viranomaisen jo antamien säädösten perusteella ja ilma-aluksen päällikön vastuulla. Toimintaohjeita voi lentopaikan päällikkö tarvittaessa muuttaa ja päivittää.

Näissä toimintaohjeissa vältetään myös sellaisten ohjeiden ja säädösten toistamista, mitkä ovat helposti luettavissa toisaalla. Mahdollisuuksien mukaan niihin viitataan ja annetaan linkki.

Nämä ohjeet koskevat normaalia toimintatilannetta. Hätä- ja poikkeustilanteissa toimitaan tarvittaessa erillis- ja tilapäisohjeiden mukaisesti (kts kohta 19. Pelastusohje). Poikkeustilanteita voi olla mm. muu toiminta ja tapahtumat lentokenttäalueella, ilmailukilpailut ja – näytökset sekä kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvät toimintarajaukset ja – ohjeet.

Lahti-Vesivehmaan lentopaikka on valvomaton lentopaikka. Tämä tarkoittaa, ettei siellä ole lennonjohtoelintä. Lentopaikan päällikkö (lentopaikan pitäjän edustaja) valvoo toimintaa pistokoeluontoisesti tai erikoistilanteissa resurssien puitteissa. Jokainen yksittäinen ilma-aluksen päällikkö, lentokentällä toimija, toimintaorganisaatio ja toimintamuoto ovat siis itse velvollisia toimimaan ohjeistuksen mukaisesti sekä järjestämään toimintansa valvonnan ja tarvittaessa koordinoinnin muun toiminnan kanssa. Lentopaikan pitäjä puuttuu asiaan vain havaitessaan toiminnassa turvallisuuspuutteita, mikäli annettuja ohjeistuksia tai AIP ja Lentopaikat.fi – tietoja on muutettava pysyvästi, tai on annettava toimintaa koskeva NOTAM -tiedote. Ilmailuviranomainen Traficom on myöntänyt lentopaikalle pitoluvan, suorittaa tarkastuksia sekä puuttuu tarvittaessa lentoturvallisuuteen vaikuttaviin asioihin.

Lentokentällä on Sisäministeriön asetuksella 1348/2015 liikkumis- ja oleskelurajoitus 30.11.2015 alkaen. Kiellon rikkomisesta voidaan määrätä Poliisilain 9. luvun 8.§ mukainen sakkorangaistus. Kielto ei koske ilmailutoimintaa ja siihen liittyvää liikkumista, luvan saaneita, lentokentän ylläpitoa tai viranomaisia. Sisäministeriön tiedote.

Lahti-Vesivehmaan lentopaikan liikenteen radiotaajus on 123,400 MHz

Lahti-Vesivehmaan lentopaikan paikallissään radiotaajuus on information 135,250 MHz


1. ILMAILUTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ

- Ilmailulaki 2864/2014

- Lentosäännöt OPS M1-1 sekä yhteiseurooppalaiset lentosäännöt EU-asetus 923/2012 SERA-säännöt

Yhteiseurooppalaisissa lentosäännöissä (SERA) erityisesti seuraavat kohdat ovat lentopaikalla toimimisen kannalta tärkeitä:

SERA.2010 Vastuut

a) Ilma-aluksen päällikön vastuu

b) Lennon valmistelu

SERA.3101 Ilma-aluksen huolimaton tai vastuuton käyttö

SERA.3205 Läheisyys

SERA.3210 Etuoikeus (väistämissäännöt)

SERA.3225 Toimiminnen lentopaikalla tai sen läheisyydessä


- Lentopaikkojen käyttäminen lentotoimintaan OPS M1-6 (säädös uusiutuu v. 2020 koskien jatkossa vain mahdollisia mittarilähestymismenetelmiä)

- Lentopaikan ylläpitämistä ohjaa ilmailumääräys AGA M1-1 Lentokoneille tarkoitettujen maa-alueilla sijaitsevien valvomattomien lentopaikkojen rakentaminen, pitäminen, palvelut ja varustus

Määritelmä: Kenttäalue (Movement area): Lentopaikan osa, joka on tarkoitettu ilma-alusten lentoonlähtöön, laskuun ja rullaukseen ja johon sisältyy liikennealue ja asemataso(t). Ilmailumääräys AGA M1-1 antaa lisää määritelmiä mm. lentopaikan osista.


2. MUU LENTOTOIMINTAA JA ILMA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖÄ SITOVA OHJEISTUS (Finavia)

- Finavian VFR-Suomi/Finland sivuston ylläpito on päättynyt 7.2.2014. Tiedot korvaa Suomen Ilmailuliiton ylläpitämä sivusto www.lentopaikat.fi

- Laskukierros kiitotielle 25 on muutettu oikeanpuoleiseksi. Tarkoituksena on vähentää melukuormaa Vesivehmaan kylän päällä. Oikeanpuoleiseen laskukierrokseen voidaan siirtyä 11.4.2016 alkaen. Siirtymävaiheessa kehoitetaan erityiseen tarkkaavaisuuteen mahdollisen vastakkaisen liikenteen vuoksi. Oikeanpuoleinen laskukierros on tarkoitettu koskemaan kaikkia ilma-aluksia.

- Bulletin: FINLAND FIR (VFR) EFAA-EFLP


3. MUU TUKI-INFORMAATIO (lentokentän verkkosivut)

- http://www.lahtivesivehmaa.fi/5


4. YMPÄRISTÖLUPA

Lentopaikalla on voimassaoleva ympäristölupa. Lentopaikan toimijoiden on tunnettava sen keskeiset lupamääräykset:

- Moottoroiduilla ilma-aluksilla suoritettavat nousut ja laskut lentokentällä ovat sallittuja ma-pe klo 7.00–22.00 sekä la-su 8.00–21.00 (kellonajat tässä ovat Suomen aikoina). Näiden aikojen ulkopuolella lentotoimintaa on ympäristösyistä rajoitettu ja niihin vaaditaan lentopaikan pitäjän antama ennakkolupa (PPR).

Ennakkoluvan saa lentopaikan päälliköltä. Lupa on poikkeus, joka annetaan ainoastaan välttämättömiin yksittäisiin lentoihin, kuten koulutusohjelmien mukaisiin koululentoihin sekä matkalennoille lähtöihin ja saapumisiin.

On huomioitava, että lupamääräys ei koske ainoastaan talviaikaa, vaan on voimassa myös valoisana kesäaikana.

- Ilma-alusten tankkaukset lentokenttäalueella on kielletty. Lentopolttoainetta myy Fuelpro Oy, jolla on hyväksytty tankkauspaikka korttiautomaatista tankattuna.

- Haitallisten aineiden päästäminen maaperään on kielletty, sillä alue on pohjavesialuetta. Tämä koskee mm. öljyjä, liuottimia ja pesuaineita. Kaikki ko. aineita käyttävät ovat vastuussa näiden aineiden huolellisesta talteenotosta ja pois viennistä mahdollisimman nopeasti. Aineiden varastointi on sallittu ainoastaan lyhytaikaisesti sisätiloissa, tarkoitukseen soveltuvissa, suljetuissa astioissa.

Mikäli haitallisia aineita pääsee vahingossa maaperään pieniäkään määriä, on siitä ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle.

Alueelle ei myöskään saa jättää käytöstä poistettuja ajoneuvojen tai lentokoneiden renkaita.

- Rakennusten jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty.

- Toiminnasta ei saa aiheutua lentokentän tai ympäristön alueiden roskaantumista.

- Lupamuutos 2012: Lentokenttäalueella on lentopaikan pitäjän luvalla mahdollisuus suorittaa pienimuotoista ajoneuvojen testaus- ja ajoharjoittelutoimintaa (ei kuitenkaan kilpailuja eikä moottoriurheiluun liittyviä yleisötilaisuuksia). Nämä voivat rajoittaa ilmailutoimintaa ja niitä on lentopaikan pitäjän toimesta valvottava, joten kyseisen toiminnan suorittamisesta peritään pääsääntöisesti korvaus.

Kaikki lentokenttään tukeutuva toiminta on ympäristöluvan lupamääräysten piirissä. Lentopaikan pitäjällä on oikeus tarvittaessa periä lentokentän toimijoilta korvauksia myös ympäristön hoitoon liittyvien kustannusten peittämiseksi.

4.B SUOSITUKSET LENTOMELUN VÄHENTÄMISEKSI (lisäys toimintaohjeisiin 1.10.2017 alkaen)

Vesivehmaalla toimivien ilma-alusten päälliköitä kehoitetaan yleisesti aiheuttamasta moottorimelua ja ottamaan huomioon mahdollinen häiriö loma- ja vakituiselle asutukselle. Vakiokierrospotkurilla varustettujen lentokoneiden suorittamissa laskukierroksissa suositellaan potkurikulmien pienentämistä vasta sitten kun se on välttämätöntä, lentoturvallisuus huomioiden.

Kiitotien 25 laskukierros on oikeanpuoleinen 11.4.2016 alkaen. Tarkoituksena on vähentää vasemmanpuoleisesta laskukierroksesta johtuvaa lentomelua Vesivehmaan kylän päällä.

Laskuvarjohyppylentäjien tulee välttää jatkuvasti samoja nousukuvioita, jotta melkuormaa ei aiheutettaisi aina samoissa kohdissa. Pienikin moottorin kierrosten vähentäminen jatkuvan nousun aikana hillitsee moottori- ja potkuriääntä.

Moottoroitua varjoliitoa paikallislentoina matalalla on vältettävä asutuksen päällä. Muistutetaan, että myös moottoroituja varjoliitimiä koskevat minimilentokorkeudet.

Taitolentoharjoittelu ja taitolennon valmennusleirit: Taitolentoharjoittelua kehotetaan välttämään iltaisin klo 20 jälkeen. Kesällä 22.6.-31.7. välisenä aikana taitolentoa on vältettävä pe-su klo 18 jälkeen.

Lentokilpailuihin ja tapahtumiin vaaditaan lentopaikan pitäjän lupa, jossa voidaan asettaa ehtoja kilpailujen järjestäjälle kuten ennakkotiedottaminen median kautta, mahdollisten ympäristön muiden tapahtuminen huomioimisen sekä kilpailun päivittäisten aloitus- ja lopettamisaikatauluista sopimisen. Kilpailujen ja tapahtumien järjestämisoikeudesta voi lentopaikan pitäjä periä maksun.


5. LIIKKUMINEN LENTOKENTTÄALUEELLA JA SEN YMPÄRISTÖSSÄ

Määritelmä: Kenttäalue (Movement area): Lentopaikan osa, joka on tarkoitettu ilma-alusten lentoonlähtöön, laskuun ja rullaukseen ja johon sisältyy liikennealue ja asemataso(t).

Liikuttaessa ajoneuvoilla kenttäalueella, siirtymäväylillä, rullaus- ja pelastusteillä ja sekä koko lentokentän lähiympäristössä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Lentokenttäalue ei ole tieliikennelain tarkoittamaa tiealuetta eikä liikennettä ole järjestetty yleisen tieliikenteen normein. Alueella liikkuu moottoriajoneuvojen lisäksi mm. jalankulkijoita, rullaavia tai muuten liikuteltavia lentokoneita sekä työkoneita. Erityisesti lasten valvonta on huoltajien vastuulla.

Ajonopeudet on pidettävä sellaisina, että ajoneuvo voidaan välittömästi pysäyttää kaikissa tilanteissa. Suositus on, että ajonopeus on enintään 30 km/h.

Huomioi edelläolevasta tekstistä (johdanto-osa) että lentokenttäalueella on voimassaoleva (30.11.2015 lähtien) liikkumis- ja oleskelurajoitus (sisäministeriön asetus 1348/2015) poislukien lentotoiminta, lentokentän ylläpito, erillisluvan saaneet sekä viranomaiset. Rajoitusalue on merkitty ao. tiedotustauluin.

Lisäksi tärkeimmille kohdille on myös asetettu ajokielto-liikennemerkit. Niiden ohittaminen tarkoittaa siirtymistä lentopaikan pitäjän tarkoittamalle lentokenttäalueelle tai asematasolle (movement area). Asikkalan kunta on vahvistanut näiden liikennemerkkien voimassaolon.

Tarpeeton ajoneuvoilla-ajo on kielletty lentoturvallisuussyistä sekä estämään kenttäalueen pinnan (esim. talvella aurattu pinta tai kelirikkoaika) rikkoutumista tai esim. irtokivien siirtymistä kestopäällysteisille osille, kiitotievalojen suojaamiseksi sekä ympäristöluvan lupamääräysten ehtojen valvomiseksi.

Kaikesta lentokentän ja sen ympäristöluvan piiriin kuuluvasta rakennustoiminnasta (myös maanrakennus) on ilmoitettava ennen työn aloittamista Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiölle. Erityisesti tämä koskee töistä aiheutuvaa ajoneuvoliikennettä kenttäalueella tai Lentotien yksityistiellä. On sovittava etukäteen liikennemääristä, käytettävästä kalustosta sekä ajoreiteistä. Lentotien yksityistien hoitokunta on oikeutettu perimään ylimääräistä käyttömaksua joko tiekunnan ao. osakkaalta tai kuljetusyritykseltä. Tällaisen liikenteen järjestäjä on vastuussa toiminnan luvallisuudesta viranomaisten suuntaan.

Luvaton ajo kenttäalueella ja kaikki ilkivalta ilmoitetaan poliisille.

Mahdollisuuksien mukaan ajoneuvoliikenne on rajattava lentokentän reuna-alueen teille. Ajoneuvojen pysäköinti on suoritettava kenttäalueen ulkopuolelle ja myös siten, ettei se haittaa muuta liikennettä eikä lentokoneiden rullaamista tai siirtelyä.


6. ILMA-ALUSTEN PITKÄAIKAISPYSÄKÖINTI

Moottoroidut lentokoneet pysäköidään asematasolle ja/tai kenttäalueen ulkopuolelle.

Asematason paikoista suurin osa on maksullisia, lentokone- ja omistajakohtaisa paikkoja lentokaudeksi kerrallaan (huhti-lokakuu). Pysäköintiruudut varmistetaan konekohtaisesti vuosittain ennen kesäkauden alkua. Ruudut ovat numeroituja.

Vieraspaikkojen kohdalla on teksti "vieras" ja ne ovat tarkoitetut lyhytaikaiseen pysäköintiin. Numeroiduissa paikoissa on teksti "varattu" eikä niihin voi pysäköidä ellei siitä ole erikseen sovittu.

Häiritsevästi pysäköidyt ilma-alukset voidaan siirtää. Häiritsevää pysäköintiä on mm. kiitoalueelle tai välittömästi sen reunaan pysäköinti sekä hallien edustojen, tankkausalueen ja rullausteiden tukkiminen sekä varattujen pysäköintiruutujen luvaton käyttäminen. Myös lentokentän hoidon, kunnossapidon tai lentokentällä järjestettävien tapahtumien esteenä olevat ilma-alukset voidaan lentopaikan pitäjän toimesta siirtää.

Asematason pysäköintiruuduilla ei ole talvikunnossapitoa.


7. TALVIKUNNOSSAPITO

Kenttäalueen (ml. asemataso) talvikunnossapidosta ilmoitetaan NOTAMilla. Jokaisen lentokenttää käyttävän ilma-aluksen päällikön on ennen lentoa varmistuttava, että tarvittavat kenttäalueen osat ovat lentokelpoisia. Kaikissa sääolosuhteissa ei voida tätä taata, vaikka jatkuvaan talvikunnossapitoon kiitotie 07/25:n ja sen rullaustien osalta pyritäänkin. Ilma-alusten päälliköillä on talvikunnossapidon aikana (NOTAM) ilmoitusvelvollisuus (PN) ennen lentoa. Paikallislentojen osalta ilma-aluksen päällikkö voi todeta itse lentokentän kelpoisuuden talvilentotoimintaansa ennen lentoa.

Lentopaikan pitäjä ei vastaa lentohallien, muiden rakennusten tai niiden liittymäteiden talviaurauksesta, vaan näiden rakennusten omistajat/haltijat sopivat ja kustantavat sen itse tarpeensa mukaan.


8. LENTOPAIKAN LIITTYMÄTIE

Lentopaikan liittymätie (nimi: Lentotie) on yksityistie, jota hoidetaan syksystä 2015 alkaen tiekunnan toimesta. Lentopaikan pitäjä Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö on yksi tiekunnan osakkaista.

Tiekunta ei voi vastata tien kunnossapidosta aikajaksolla 24/7, vaan tie voi esimerkiksi voimakkaiden lumisateiden, jäisen tienpinnan ja kesäaikana irtosoran tai muun liukkauden vuoksi olla ajokelvoton tai vaarallinen. Ajaminen tiellä tapahtuu aina omalla vastuulla.


9. LENTOPAIKAN PITÄJÄN PERIMÄT MAKSUT

Lentopaikan toimijoilta peritään hinnaston mukaisia maksuja. Kertaluonteisista maksuista sovitaan erikseen.


10. TAPAHTUMAT

Tapahtumiksi luetaan kaikki kenttäalueella tapahtuvat järjestetyt erillistilaisuudet, jotka määrällisesti, kestoltaan ja/tai toiminnallisesti olennaisesti poikkeavat ns. normaalitoiminnasta. Koskee ilmailua sekä muuta alueella mahdollisesti järjestävää toimintaa. Tällaisten tapahtumien järjestämiseen on ensin saatava lentopaikan päällikön lupa, jonka lisäksi laaditaan sopimus (tai annetaan vastaava info) järjestelyiden yksityiskohdista ja vastuista. Lentopaikan päällikön antama lupa/lausunto ei poista mahdollisesti lisäksi tarvittavaa muuta sopimusta lentopaikan ylläpitäjän kanssa eikä lupa- tai ilmoitustarvetta esim. viranomaisille tai maa-alueen omistajille. Tapahtuman vastuujärjestäjän edellytetään noudattavan lentokentän ympäristöluvan lupamääräyksiä.

Suunnitelluista tapahtumista tulee ilmoittaa lentopaikan päällikölle vuositasolla 1.2. mennessä. Tapahtumista peritään vuodesta 2017 alkaen hinnaston mukainen tapahtumamaksu. Kentän muuta toimintaa rajoittavista tai kokonaan sulkevista tapahtumista tehdään järjestäjän kanssa erillinen sopimus.


11. ERI ILMAILUN TOIMINTAMUOTOJEN KESKINÄINEN YHTEISTYÖ JA MAHDOLLINEN TOIMINNAN RAJOITTAMINEN

Eri ilmailun toimintamuotojen (lentokoneet, ultrakevyet, moottoripurjelento, purjelento, liitimet, laskuvarjotoiminta, nousuvarjot ja lennokit) on tarvittaessa oma-aloitteisesti keskinäisesti koordinoitava toimintansa siten, että lentoturvallisuus ei vaarannu. Tällä tarkoitetaan turvallisuusriskejä, joita voi aiheutua yhtäaikaisesta erittäin vilkkaasta toiminnasta, sääolosuhteista (mm. tuulen suunta ja voimakkuus), sekä lentokentän rajoituksista (mm. NOTAM-rajoitukset, lentokentän muut tapahtumat, kelirikko tai esim. talvikunnossapidon aiheuttamat rajoitukset).

Yleisenä periaatteena on, että päiväkohtaisesti myöhemmin toiminnan aloittavan ilmailutoimintamuodon on sovittava aikaisemmin aloittaneen toimintamuodon kanssa toiminnan järjestelyistä tai toimintavuoroista, mikäli se on tarpeen.

Mikäli lentokentän lähi-ilmatila tai liikennealue on ylikuormitettu tai toiminta voi aiheuttaa vaaratilanteita, on myös lentopaikan pitäjällä/päälliköllä oikeus kieltää tai rajoittaa eri ilmailumuotojen toimintaa, mikäli se on välttämätöntä. Rajoittaminen aloitetaan järjestyksessä kevyimmistä ilmailumuodoista raskaampiin. Rajoitukset voivat olla lyhytaikaisia tai määräaikaisia. Tällaisia rajoituksia kuitenkin vältetään, sillä Lahti-Vesivehmaan lentopaikka on tarkoitettu kaikille nykyisille ilmailumuodoille.


12. YÖLENTO- JA MITTARILENTOTOIMINTA

Suoritetaan ympäristöluvan aikarajauksien puitteissa (kts kohta 4).

12.1 Yölennot

Lahti-Vesivehmaan lentopaikalla edellytetään yölento-olosuhteissa tapahtuviin lentoihin sellaisen maahenkilön läsnäoloa, joka voi antaa radiolla tietoja ilmassa oleville lentokoneille sekä käyttää kiitotievaloja. Tällaiset henkilöt nimeää lentopaikan ylläpitäjä, joka myös antaa heille tarvittavan koulutuksen.

Yölennot on tilattava lentopaikan pitäjältä viimeistään edellisenä päivänä ennen lentoja. Yölennot ovat maksullisia. Yölennot tarkoittavat lentoja pimeänä ajankohtana, mutta lentopaikan ympäristöluvan puitteissa. Erittäin perustellusta syystä lentopaikan päällikkö voi myöntää yksittäisiin nousuihin tai laskeutumisiin poikkeusluvan muinakin aikoina. Nämä ohjeet koskevat myös mittarilähestymisiä yöllä.

12.2 Mittarilähestymisiä suorittavan ilma-aluksen päällikön on huomioitava seuraavaa:

- Mittarilähestymismenetelmä löytyy: eAIP, osa AD 2, valvomattomat lentopaikat, Lahti-Vesivehmaa.

- Talvikautena lentopaikan pitäjä ei voi taata kiito- ja rullausteiden jatkuvaa talvikunnossapitoa 24/7 (esim. lumenauraus). Vaikeat talviolosuhteet, liukkaus, kelirikko tai kunnossapitokaluston rikkoutuminen yms. voivat tilapäisesti estää kunnossapidon. Lentopaikalla ei käytetä liukkauden torjuntaa.

- Talvikunnossapidosta ilmoitetaan NOTAMilla, jossa edellytetään ennakkoilmoitusta (PN) lennosta. Tällöin on myös saatava lentopaikan pitäjän vahvistus lentokentän kunnossapitotilanteesta. Paikallinen lentotoiminta voi todeta toimintansa vaatimien alueiden kunnon itse paikan päällä eikä siitä tarvitse ilmoittaa lentopaikan pitäjälle. Ilmoitus ennakkoon mahdollistaa tiedon saannin, mutta lentopaikan pitäjä ei vastaa lentopaikan käytettävyydestä ko. toimintaan lennon suoritushetkellä.

- Mittarilähestymiset eivät anna lähestymistä suorittavalle ilma-alukselle mitään etuoikeutta muuhun liikenteeseen nähden, vaan lentopaikka on edelleen valvomaton ja lentosääntöjen väistämissääntöjä noudatetaan.

- Mittarilähestymisiä suorittavan suositellaan ilmoittavan radiolla lentokentän taajuudella 123,400 MHz liittymisestä mittarilähestymismenetelmään FAF -pisteellä sekä

- ilmoittamaan 2 NM ennen kynnystä (korkeus 1290 FT MSL, height 790 FT kentästä)

Muun liikenteen on huomioitava, että mittarilähestymistä suorittava ilma-alus lähestyy aina pitkällä loppuosalla kiitotielle 25, poiketen tavanomaisesta laskukierrosmenettelystä. Mittarilähestymisen suoritusta varten IMC olosuhteissa päällikön on saatava aluelennonjohdolta IFR selvitys.

In English:

Will be added later13. NOUSUVARJOT

Nousuvarjotoiminta on keskitettävä jatkuvasta ilmailukäytöstä käytöstä poistetulle kiitotielle 12/30, ellei nimenomaan muusta ole sovittu. Toistaiseksi nousuvarjotoiminnalta (sen vähäisyydestä johtuen) ei vaadita omaa toimintaohjeistusta.

14. TOIMINTA MIEHITTÄMÄTTÖMILLÄ ILMA-ALUKSILLA (ent. lennokit ja dronet)

EU:n droneasetuksen 2019/947 myötä lennokkitoiminnan käsite on muuttunut niin, että kaikki ennen lennokkitoiminnan tai dronetoiminnan nimissä tapahtunut toiminta katsotaan nyt ”Miehittämätön ilma-alusjärjestelmällä” (UAS) tapahtuvaksi toiminnaksi.

Miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä (UAS) tarkoitetaan miehittämätöntä ilma-alusta ja sen kauko-ohjaukseen tarvittavaa laitteistoa UAS= Unmanned Aircraft System.

Kaikki leludirektiivin (2009/48/EY) mukaan leluiksi määritellyt jäävät asetuksen ulkopuolelle.

Traficom on perustanut lentopaikoille ”Rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet lentopaikkojen läheisyydessä”, jossa lähtökohta on, että kaikkien miehittämättömien ilma-alusten lennättäminen on kielletty ilman lentopaikan pitäjän lupaa ja/tai ohjeistusta. Myös Vesivehmaalla on tällainen rajoittava vyöhyke (linkki karttakuvaan). Tämä rajoittava vyöhyke koskee vain miehittämättömiä ilma-aluksia.

Lentopaikan pitäjä antaa siis luvan ja ohjeet, joita noudattamalla näitä ”miehittämättömiä ilma-aluksia” voi harrastustasoisesti edelleen lennättää siihen tarkoitetulta lennätyspaikalta. Tämä koskee siis kaikkia miehittämättömiä ilma-aluksia, myös niitä, joita aiemmin sanottiin lennokeiksi.


14.A LENNÄTTÄMINEN LENTOKENTÄN LENNÄTYSPAIKALTA

Tässä kohdassa 14.A tarkoitetaan sitä harrastuslennättämistä, josta aikaisemmin puhuttiin lennokkitoimintana ja joka tapahtuu sille varatulta lennätyspaikalta lentokenttäalueella.

Tämä lennätystoiminta voi edelleen jatkua lähes entiseen tapaan, mutta edellytämme kaikkien lennättäjien rekisteröitymistä Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön ylläpitämään lennättäjärekisteriin. Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille.

Rekisteröinnin tarkoituksena on luoda tiedotusverkosto, jolla lentokentän ja erityisesti miehittämättömien ilma-alusten lennätystoimintaan liittyvistä asioista voidaan tiedottaa suoraan ao. harrastajille. Lisäksi myös nämä maksavat oikeudesta toimia Lahti-Vesivehmaalla, kuten muutkin ilmailijaryhmät, kts www.lahtivesivehmaa.fi (ylävalikosta hinnat). Jokainen lennättäjä on velvollinen ilmoittamaan yhteystietonsa lentopaikan pitäjälle (ohjeet jäljempänä) sekä pitämään ne ajan tasalla. Rekisteriin yhteystietonsa ilmoittanut saa tällaisen ilmoituksen toimittamalla lentopaikan pitäjän luvan lennättää harrastuskäytössä olevaa miehittämätöntä ilma-alusta lennätyspaikalta, jäljempänä annetuilla ohjeilla. Ilman tällaista ilmoitusta lennättäminen katsotaan luvattomaksi liikkumiseksi lentopaikalla ja siitä voidaan ilmoittaa viranomaisille. Tutustu myös lentopaikan toimintaohjeisiin kokonaisuutena ja huomioi muualla lentokenttäalueella liikkuessasi (mikäli se on täysin välttämätöntä) myös Sisäministeriön määräämä liikkumis- ja oleskelurajoitus.

Tämä ei siis koske sellaista miehittämättömillä ilma-aluksilla tapahtuvaa toimintaa, jolla on jokin muu toimintatarkoitus kuin harrastelennättäminen lentokentän lennätyspaikalta (esim. ammattimaisuus, etsintä, kartoitus, maastomittaus, kuvaustoiminta ja vast.). Tällaisesta lennättämisestä on jäljempänä eri ohjeet (kohta 14.B)


Harrastusmuotoinen lennätys on siis suoritettava lennokkien lennätyspaikalta (opaskartta, kohta 18).

Harrastusmuotoinen, miehittämättömien ilma-alusten lennätyspaikalle siirtyminen tapahtuu kentän liittymätietä (opaskartta, kohta 1) pitkin ja lentohallin 3 kohdalta suoraan lennätyspaikalle (opaskartta, kohta 20). Kiitotien 18/36 ylittäminen ajoneuvolla on kielletty.


Miehittämättömien ilma-alusten toimintaan liittyvistä kilpailuista ja – tapahtumista on ilmoitettava etukäteen lentopaikan pitäjälle.


Lennätystoiminnassa on otettava huomioon laskuvarjohyppytoiminta, jonka laskeutumisalue (opaskartta, kohta 19) on lennätyspaikan läheisyydessä. Harrastuskäytössä olevia miehittämättömiä ilma-aluksia ei saa myöskään lennättää käytössä olevien kiitoteiden yläpuolella ja muutenkin lennätysalue on pidettävä mahdollisimman suppeana erityisesti vilkkaan lento- ja laskuvarjohyppytoiminnan aikana.

Miehittämättömien ilma-alusten lennättäjien rekisteröinti otetaan käyttöön ennen kesäkautta 2021. Lahti-Vesivehmaan lentopaikalla on lennättäminen em. lennätyspaikalla sallittua alle 120 metrin korkeudessa, tarkemmin ohjeet jäljempänä.

HUOM 1 Lahti-Vesivehmaan lentopaikka ei ole Traficomin erikseen määritellyssä, ilmatiedotusjärjestelmässä julkaistussa lennokkien lennätyspaikkojen luettelossa.

HUOM 2 Lahti-Vesivehmaan lentopaikan lennättäjäksi rekisteröityminen on eri asia kuin Traficomin tietyissä tapauksissa edellyttämä tentti ja rekisteröityminen. Lisätietoa:

Miehittämättömät ilma-alukset väistävät kaikkia muita ilma-aluksia, liitimiä ja laskuvarjohyppääjiä. Lennättäjällä pitää olla jatkuva näköyhteys lennättämäänsä laitteeseen. FPV-lennätys kentällä on siis kielletty ilman erityslupaa.

1. Laskuvarjohyppääjien kupujen ollessa auki miehittämättömien ilma-alusten on oltava maassa.

2. Lentokentällä ja sen rajoittavalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä on miehittämättömän ilma-aluksen korkeuden yläraja 120 m lentokentän pinnasta, jos asiasta ei ole erikseen muuta sovittu lentopaikan pitäjän kanssa. Sivurajat ovat max 100 metriä suuntaansa lennätyspaikan keskipisteestä, huomioiden kuitenkin muu ilmailutoiminta sekä rullaavat ja pysäköidyt lentokoneet, jolloin aluetta on omatoimisesti supistettava. Kilpailujen tarvitsemasta tilan käytöstä neuvotellaan erikseen, mikäli yhteydenotto niistä tapahtuu riittävän ajoissa.

3. Miehittämättömällä ilma-aluksella operoitaessa on oltava voimassa oleva ns. kolmannen osapuolen vastuuvakuutus, joko kotivakuutuksella tai Suomen Ilmailuliiton kautta.

4. Kulku lennätyspaikalle tapahtuu vain kentän reunateitä pitkin, eikä kiitoteitä saa ylittää autolla. Lennätyspaikan asfaltille ajaminen on ehdottomasti kielletty.

5. Ennen ensimmäistä lennätyskertaa: lähetä sähköpostilla tai tekstiviestillä ajan tasalla olevat tietosi lentopaikan pitäjälle: Nimesi, postiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostisoite. Muista pitää nämä tietosi ajan tasalla. Tiedot tulee lähettää: lahtivesivehmaa@gmail.com tai tekstiviestinä 044 700 2964. Mainitse viestissä Miehittämättömän ilma-aluksen lennätys lennätyspaikalta.


14.B AMMATTIMAINEN JA MUU VASTAAVA MIEHITTÄMÄTTÖMÄLLÄ ILMA-ALUKSELLA TAPAHTUVA LENNÄTTÄMINEN, JOKA TAPAHTUU LENTOPAIKAN (EFLA) ALUEELLA TAI SEN RAJOITTAVALLA UAS-VYÖHYKKEELLÄ

Jos Liikenteen turvallisuusviranomaiselta aiotaan hakea miehittämätöntä ilma-alusta varten ilmatilavarausta ja lennätystoiminnan on tarkoitus tukeutua Lahti-Vesivehmaan lentokenttään tai sen rajoittavaan UAS-ilmatilavyöhykkeeseen, on asiasta otettava yhteys hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista lentopaikan ylläpitäjään. Näin voidaan ajoissa varmistua ajankohdan sopivuudesta sekä toiminnan turvallisista järjestelyistä. Liikenteen turvallisuusvirasto ei lupia myöntäessään voi tuntea lentopaikan aktiivista tilannetta aiottuna lennätysajankohtana. Tämä koskee myös lentokentän tai sen rajoittavan UAS-ilmatilavyöhykkeen muita tapahtumia, tapahtumajärjestäjä ei voi yksipuolisesti sopia niihin miehittämättömien ilma-alusten toimintaa. Tällainen lennätystoiminta on maksullista.

Mikäli lentopaikkaa ja sen lähi-ilmatilaa halutaan käyttää miehittämättömien ilma-alusten toimintaan muualta kuin lentokentän lennätyspaikalta (kohta 14.A) ja/tai se on ammattimaista, pitää siihen olla lentopaikan pitäjän (lentopaikan päällikön) suostumus. Ennen kuin tiedustelet lupaa lennätystoimintaan, huomioi seuraavat seikat:

1. Oletko rekisteröitynyt Traficomin vaatimusten mukaisesti miehittämättömän ilma-aluksen lennättäjäksi? Lisätietoa: https://droneinfo.fi/fi/rekisteroityminen-ja-teoriakoe

2. Onko sinulla tai yritykselläsi lennätystoimintaan soveltuvat vakuutukset voimassa?

3. Onko sinulla lennätyksen aikana henkilöä käytettävissä tähystäjäksi?

4. Onko sinulla tai tähystäjällä käytettävissä ilmailuradio ja sen käyttämiseen tarvittava ilmailuradiopuhelimen kelpuutus?

5. Mikäli olet hakenut ja saanut Traficomilta toimintaasi varten alueelle ilmatilavarauksen, huomioi, että se ei koske lentopaikalla ja sen rajoittavalla UAS-vyöhykkeellä toimimista ilman lentopaikan pitäjän lupaa

6. Mikäli lupa on annettu lennättämiseen lentokenttäalueen ulkopuolelta mutta rajoittavan UAS-vyöhykkeen alueen sisäpuolelta, on maksimi lennätyskorkeus maan pinnasta 50 metriä.

7. Sinulta peritään toiminnastasi (lentokentällä ja sen rajoittavalla UAS-vyöhykkeellä) maksu ajankäytön ja valvontatarpeen perusteella. Pitkäaikaisesta käytöstä laaditaan kirjallinen sopimus.

8. Tutustu aihetta koskevaan sääntelyyn Traficomin sivustolta.

9. Mikäli olet saanut toimintaasi lentopaikan pitäjän luvan, lähetä yhteystietosi sähköpostiosoitteeseen lahtivesivehmaa@gmail.com tai tekstiviestinä puh. 044 7002964. Yhteystietoihin: nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.


15. LIIDINTOIMINTA

Liidintoiminnalla on oma Lahti-Vesivehmaata koskeva toimintaohjeistus, joita kyseinen toiminta on velvoitettu noudattamaan.

Liidintoimintaorganisaatioita toimii Lahti-Vesivehmaalla vain yksi: Ultra-Team Kevytilmailu Lahti ry, jonka alaisuudessa kaiken muun (myös vierailevan) liidintoiminnan on tapahduttava. Yksityishenkilöiden suorittama liidintoiminta on kielletty.

Liidintoiminnan on käytettävä liitimien hinaukseen kiitoalueiden reuna-alueita, kiitotieltä hinaaminen on kielletty lukuun ottamatta muusta ilmailukäytöstä poistettua kiitotietä 12/30.

Luvan poikkeuksiin näistä ohjeista voi antaa lentopaikan päällikkö.


16. LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA

Laskuvarjohyppytoiminnalla on oma Lahti-Vesivehmaata koskevat toimintaohjeistus, jota kyseinen toiminta on velvoitettu noudattamaan.

Laskuvarjotoimintaorganisaatioita toimii Lahti-Vesivehmaalla vain yksi: Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, jonka alaisuudessa kaiken muun (myös vierailevan) hyppytoiminnan tulee tapahtua. Yksityishenkilöiden suorittama laskuvarjohyppytoiminta on kielletty.

Laskuvarjohyppääjien laskeutumisalueena on opaskarttaan katkoviivalla merkitty alue (opaskartta, kohta 19). Tarkoituksellinen laskeutuminen laskuvarjolla muualle kenttäalueella on kielletty lukuunottamatta organisoidusti Canopy Piloting hyppyihin tarkoitettua vesiallasta lentokentän keskialueella. Muun ilmailutoiminnan on kuitenkin otettava huomioon, että laskuvarjohyppääjiä voi hyppytoiminnan luonteesta johtuen laskeutua muuallekin kenttäalueelle tai sen ulkopuolelle.

Luvan poikkeuksiin näistä ohjeista voi antaa lentopaikan päällikkö.


17. PURJELENTOTOIMINTA

Purjelentokoneet on sijoitettava maassa ollessaan riittävän kauas kiito- ja rullausteistä. Niiden pysäköinti kiitotien päihin on kielletty. Lentoonlähtöä varten purjelentokone voidaan siirtää kiitotien päähän, mutta valmius lentoonlähtöön on oltava tarvittaessa ripeästi (asianmukaisesta lennonvalmistelusta kuitenkaan tinkimättä). Laskeutuvan lentokoneen eteen purjelentokonetta ei saa siirtää.

Purjelentokoneiden siirrot maassa on suoritettava muuta liikennettä häiritsemättä ja laskeutuneet purjelentokoneet siirrettävä mahdollisimman nopeasti pois liikennealueelta.

Purjelentokilpailuja tms. varten järjestelyt voivat olla toisenlaisia. Niistä voidaan ilmoittaa lentopaikat.fi -sivustolla tai mikäli ne rajoittavat lentopaikan toimintaa, niistä ilmoitetaan NOTAM-tiedotteella. Mikäli muuta toimintaa ei ole purjelentokilpailujen takia rajoitettu, vastaa maajärjestelyistä, turvallisuudesta ja tiedottamisesta purjelentokilpailujen järjestäjä ja/tai kilpailuihin liittyvän lentotoiminnan osalta ilma-alusten päälliköt toiminnasta ja tilanteesta riippuen.

18. LEIRIYTYMINEN

Lentokentän alueella tai sen ympäristöluvan piiriin kuuluvalla alueella on leiriytyminen kielletty teltalla, asuntovaunulla tai -autolla. Syynä lentokentän turvallisuusvalvonnan mahdollistaminen (vartiointi, ikivalta, lento- ja paloturvallisuus), ympäristösyyt sekä puutteet jätehuollossa ja käymälätiloissa. Alue ei ole tarkoitettu leirintäalueeksi.

Lyhytaikainen leiriytyminen on mahdollista lentokentän toimintaan tukeutuvien rakennusten tontilla ja/tai piha-alueilla mikäli rakennuksen omistaja/haltija on antanut siihen erikseen luvan. Tällöin paloturvallisuus (sekä em. ympäristöasiat) on otettava huomioon ja siitä vastaa leiriytymisluvan antaja.

19. PELASTUSOHJE

Vesivehmaan lentopaikan pelastustoimet tukeutuvat pääosin Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta saatavaan apuun. Tämä koskee myös sairaankuljetusta. Kuka tahansa onnettomuuden lentokentän alueella tai sen lähiympäristössä havainnut on velvollinen aloittamaan pelastustoimet ja toimimaan niin, että tapahtuneesta ilmoitetaan heti pelastuslaitokselle.

Tämä koskee kaikkia onnettomuuksia, tulipaloja, sairastapauksia tai ympäristövahinkoja.

Toimi ensin näin:

1. Soita hätäpuhelu numeroon 112 itse, jos voit.
2. Kerro, mitä on tapahtunut.
3. Kerro tarkka osoite ja kunta (Vesivehmaa, Asikkala, Lentotie, Lentokentän alue)
4. Vastaa kysymyksiin.
5. Kytke puhelimen kaiutintoiminto päälle ja jatka auttamista.
6. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
7. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.
8. Opasta lisäapu paikalle.
9. Lentokentän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuvissa onnettomuustapauksissa pyri ilmoittamaan sen pelastuspisteen numero, joka on lähinnä onnettomuuspaikkaa (jollet tiedä sitä, toimi silti kohtien 1-8 mukaisesti).

Pelastuspisteet, mitä ne ovat?

Pelastuspisteet ovat pelastuslaitokselle tarkoitettuja ensikohteita, joille he ajavat tilanteen niin salliessa tilannearviointia varten.

Pelastuspisteitä on lentokentän alueella kolme.

  • Pelastuspiste yksi sijaitsee tornirakennuksen ja ilmailumuseon välissä.
  • Pelastuspiste kaksi sijaitsee vihreän peltikaarihallin kulmalla, lentokentän reunatien (Lentotie) välittömässä läheisyydessä.
  • Pelastuspiste kolme sijaitsee lentokentän itäosassa Joen Servicen korjaamohallin kohdalla, kentän reunatien laidassa.

Nämä pelastuspisteet ovat merkitty keltapohjaisilla kylteillä, jotka ovat jalustalla n. 1,5 metrin korkeudella.

Lisäksi lennonvalmistelurakennuksen teknisessä tilassa on sammuttimia, paarit ja ensiapulaukku.